Bộ Chính trị đã ra chỉ thị về việc lãnh đạo tổng tuyển cử trong cả nước vào ngày nào?

A.

30/12/1975

B.

2/1/1976

C.

3/1/1976 

D.

30/1/1976 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

3/1/1976 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...