Bộ Chính trị đã khắng định "thời cơ chiến lược mới đã đến, ta có điều kiện hoàn thành sớm quyết tâm giải phóng miền Nam". Hãy cho biết khẳng định trên ra đời trong thời điểm nào ?

A.

Sau khi giải phóng Tam Kì.

B.

Sau thắng lợi của chiến dịch Tây Nguyên.

C.

Sau khi giải phóng Đà Nẵng.

D.

Sau thắng lợi của chiến dịch Huế - Đà Nẵng.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...