Bình đẳng giữa các tôn giáo là cơ sở của khối………toàn dân tộc, tạo thành………..tổng hợp của dân tộc trong công cuộc xây dựng đất nước

A.Đoàn kết/đại đoàn kết
B. Đoàn kết/ sức mạnh
C. Đoàn kết/bộ phận
D. Đại đoàn kết/ sức mạnh
Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...