Bình đẳng giữa các tôn giáo là cơ sở của khối………toàn dân tộc, tạo thành………..tổng hợp của dân tộc trong công cuộc xây dựng đất nước

A.Đoàn kết/đại đoàn kết
B. Đoàn kết/ sức mạnh
C. Đoàn kết/bộ phận
D. Đại đoàn kết/ sức mạnh
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...