Biểu thức y = x3 - 3x2 + 4x - 5 biến đổi thành biểu thức hàm số lẻ nào sau đây bằng cách dời trục xOy đến

trục XIY bởi phép tịnh tiến theo vectơ  với I là điểm uốn của đồ thị?
 

A.

Y = X3 - X

B.

Y = X3

C.

Y = X3 + X

D.

Một kết quả khác.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...