Biểu thức y = x3 - 3x2 + 4x - 5 biến đổi thành biểu thức hàm số lẻ nào sau đây bằng cách dời trục xOy đến

trục XIY bởi phép tịnh tiến theo vectơ  với I là điểm uốn của đồ thị?
 

A.

Y = X3 - X

B.

Y = X3

C.

Y = X3 + X

D.

Một kết quả khác.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Y = X3 + X

Ta có y’ = 3x2 - 6x + 4 và y” = 6x - 6. y” = 0 ⇔ x = 1 ⇒ y = -3, tức điểm uốn I(1 ; -3).

Dời hệ trục xOy đến trục XIY bằng phép tịnh tiến theo   = (1 ; - 3) ta có công thức đổi trục:

Thay vào biểu thức y = f(x) ta được: 

-3 + Y = (1 + X)3 - 3(1 + X)2 + 4(1 + X) - 5 hay Y = X3 + X là biểu thức hàm số lẻ của Y theo X.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...