Biểu thức nào trong các biểu thức sau không phải biểu thức dùng để xác định giá trị của cảm kháng:

A.

ZL = ωL.

B.

ZL = 2πfL.

C.

ZL = L.

D.

ZL = L.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

ZL = L.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...