Biểu thức nào sau đây diễn tả quá trình nung nóng khí trong bình kín?

A.

ΔU = Q.

B.

ΔU = A.

C.

ΔU = A + Q.

D.

ΔU = 0.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...