Biểu thức li độ của một dao động điều hòa là x = Acos(ωt + φ), gia tốc tức thời của vật là:

A.

a = -ω2x.

B.

a = -ω2Acos(ωt + φ).

C.

a = ω2x.

D.

a = ω2Acos(ωt + φ).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

a = -ω2x.

Ta có: x = Acos(ωt + ϕ)  v = x' = -ωAsin(ωt + φ)

Do đó: a = v' = x" = -ω2Acos(ωt + φ) = -ω2x.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...