Biểu thức li độ của một dao động điều hòa là x = Acos(ωt + φ), gia tốc tức thời của vật là:

A.

a = -ω2x.

B.

a = -ω2Acos(ωt + φ).

C.

a = ω2x.

D.

a = ω2Acos(ωt + φ).

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...