Biểu hiện ưu thế lai giảm dần từ F2  trở đi, vì:

A.

Các gen có lợi kém thích nghi dần.

B.

Các gen có lợi bị hòa lẫn bởi các gen có hại.

C.

Tính chất dị hợp giảm, đồng hợp tăng.

D.

Xuất hiện hiện tượng phân li kiểu hình.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...