Biểu hiện rõ nhất của cơ cấu dân số trẻ ở nước ta là :

A.

Tỉ lệ gia tăng dân số vẫn còn cao.

B.

Dưới tuổi lao động chiếm 33,1% dân số.

C.

Trên tuổi lao động chỉ chiếm 7,6% dân số.

D.

Lực lượng lao động chiến 59,3% dân số.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Trên tuổi lao động chỉ chiếm 7,6% dân số.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...