Biểu hiện rõ nhất của cơ cấu dân số trẻ ở nước ta là :

A.

Tỉ lệ gia tăng dân số vẫn còn cao.

B.

Dưới tuổi lao động chiếm 33,1% dân số.

C.

Trên tuổi lao động chỉ chiếm 7,6% dân số.

D.

Lực lượng lao động chiến 59,3% dân số.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...