Biểu hiện nào sau đây không phải của ưu thế lai?

I. Con lai đời Fbị thoái hóa.

II. Sinh trưởng nhanh, phát triển mạnh, sức sống cao.

III. Tăng tính chất tổng hợp, giảm tính chất dị hợp của các cặp alen.

IV. Năng suất cao, phẩm chất tốt.

Phương án đúng là:

A.

I, III.

B.

I, IV.

C.

II, III.

D.

III, IV.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...