Biểu diễn ở dạng a + bi khi thực hiện phép toán , ta được kết quả là:

 

A.

8 - 4i

B.

C.

D.

Một kết quả khác.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...