Biểu diễn ở dạng a + bi khi thực hiện phép toán , ta được kết quả là:

 

A.

8 - 4i

B.

C.

D.

Một kết quả khác.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Ta có:

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...