Biểu diễn ở dạng a + bi khi thực hiện phép toán , ta được kết quả là:

 

A.

8 - 4i

B.

C.

D.

Một kết quả khác.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Ta có:

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 4 Số Phức 20 phút - đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...