Biết X là một amino axit. Khi cho 0,01 (mol) X phản ứng vừa đủ với 80 (ml) dung dịch HCl 0,125M và thu được 1,835 (gam) muối khan. Mặt khác, khi cho 0,01 (mol) X tác dụng với dung dịch NaOH thì cần 200 (ml) dung dịch NaOH 0,1M. Công thức cấu tạo thu gọn của X là:

A.

C2H5(NH2)COOH.

B.

C3H6(NH2)COOH.

C.

C3H5(NH2)COOH.

D.

C3H5(NH2)(COOH)2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

C3H5(NH2)(COOH)2.

nHCl = 0,08.0,125 = 0,01 (mol).

X + HCl theo tỉ lệ mol 1 : 1 X có 1 nhóm -NH2.

nNaOH = 0,2.0,1 = 0,02 (mol).

X + NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 2 X có 2 nhóm -COOH.

mX = 1,835 − 0,01.36,5 = 1,47 MX = = 147 đvC.

X : H2NR(COO)2 R + 106 = 147 R = 41.

Vậy X : C3H5(NH2)(COOH)2.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...