Biết tốc độ ánh sáng trong chân không là 3.108 m/s. Năng lựợng nghỉ của 2 gam một chất bất kì bằng:

A.

3.107 kW.h.

B.

5.107 kW.h.

C.

2.107 kW.h.

D.

4.107 kW.h.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

5.107 kW.h.

Năng lượng nghỉ của 2 gam một chất bất kì là:

E0 = m0c2 = 2.10-3 (3.108)2 ≈ 1,8.1014 (j) =  (kWh) = 5.107 (kWh).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...