** Biết tính trạng kích thước quả do một gen qui định trong đó B qui định quả dài, b qui định quả ngắn. Đem lai giữa cặp bố mẹ cây có quả dài với cây có quả ngắn, thu được F1 xuất hiện cây quả dài và quả ngắn. Cho F1 tiếp tục giao phối ngẫu nhiên và tự do thu được F2 xuất hiện cây quả ngắn lẫn cây quả dài.

Tính chung các tổ hợp lai của F1, đời F2 có tỉ lệ phân li kiểu gen nào?

A.

9BB : 6Bb : 1bb.

B.

1BB : 3Bb : 4bb.

C.

1BB : 6Bb : 9bb.

D.

4BB : 3Bb : 1bb.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...