** Biết tính trạng kích thước quả do một gen qui định trong đó B qui định quả dài, b qui định quả ngắn. Đem lai giữa cặp bố mẹ cây có quả dài với cây có quả ngắn, thu được F1 xuất hiện cây quả dài và quả ngắn. Cho F1 tiếp tục giao phối ngẫu nhiên và tự do thu được F2 xuất hiện cây quả ngắn lẫn cây quả dài.

Kiểu gen nào sau đây ứng với kiểu hình của cặp bố mẹ là đúng?

A.

BB (cây quả dài) x bb (cây quả ngắn).

B.

Bb (cây quả dài) x bb (cây quả ngắn).

C.

Bb (cây quả ngắn) x bb (cây quả dài).

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Bb (cây quả dài) x bb (cây quả ngắn).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...