Biết tính phi kim giảm dần theo thứ tự F, O, N, Cl. Cho biết phân tử hợp chất nào sau đây có liên kết phân cực mạnh nhất?

A.

NCl3.

B.

ClF.

C.

NF3.

D.

Cl2O.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

ClF.

Liên kết Cl−F phân cực nhất vì Flo có tính phi kim mạnh nhất và Clo nhỏ nhất nên hút cặp electron chung lệch về phía Flo.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...