** Biết rằng tính trạng màu sắc của hoa do 2 gen không alen quy định và phân li độc lập. Khi lai hai dòng cây thuần chủng đều có hoa màu trắng ta thu được F1 toàn cây màu đỏ.

Phép lai giữa cây F1 với một cây màu trắng có kiểu gen nào để được tỉ lệ 2 cây hoa đỏ : 2 cây hoa trắng?

A.

aabb hoặc aaBB.

B.

aaBB hoặc AAbb.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

aaBB hoặc AAbb.

Màu sắc của hoa do 2 gen không alen qui định. Lai 2 cây hoa thuần chủng màu trắng được cây hoa màu đỏ → Khi có 2 gen trội (A - B -) biểu hiện hoa màu đỏ (2 gen tương tác nhau). Khi có 1 gen trội hoặc 2 gen lặn (A - bb; aaB - ; aabb) đều biểu hiện kiểu hình hoa màu trắng.

Vậy P có kiểu gen : AAbb x aaBB → F1 AaBb : hoa màu đỏ.

Khi lai F1 với cây hoa trắng → 2 hoa đỏ : 2 hoa trắng = 4 tổ hợp = 4 x 1.

+ F1 có kiểu gen AaBb cho 4 loại giao tử → cây hoa trắng kia chỉ cho 1 loại giao tử và có kiểu gen AAbb hoặc aaBB.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...