Biết rằng hai đường thẳng  đều đi qua điểm M(2 ; 3 ; 1). Phương trình mặt phẳng chứa d1 và d2 là:

A.

2x + 3y - 4z - 9 = 0

B.

3x - 2y + 2 - 1 = 0

C.

2x - 4y + z + 7 = 0

D.

4x + 2y - 9z - 5 = 0

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...