Biết phân tử mARN tổng hợp nên một phân tử prôtêin có số Uraxin bằng 120 và số nuclêôtit các loại trong mạch đơn của gen làm khuôn mẫu tổng hợp ra phân tử mARN trên theo thứ tự T : A : G : X tỉ lệ với 1: 2 : 3 : 4. Số lượng ribônuclêôtit loại A, X, G của phân tử mARN lần lượt là

A.

180; 60; 240.  

B.

60; 180; 240.

C.

60; 240; 360.

D.

60; 180; 360.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

60; 180; 240.

Ta có các nuclêôtit trên mạch mã gốc có tỉ lệ là: T : A : G : X = 1 : 2 : 3 : 4

Am : Um : Xm : Gm= 1 : 2 : 3 : 4 mà Um=120

= 60

= 180.

= 2.Um = 2.120 = 240

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...