Biết ${{N}_{A}}=6,{{02.10}^{23}}\,\,mo{{l}^{-1}}$. Trong $59,5\,\,g$ $_{92}^{238}U$ có số notron xấp xỉ là

A. $2,{{38.10}^{23}}$
B. $2,{{20.10}^{25}}.$
C. $1,{{19.10}^{25}}$
D. $9,{{21.10}^{24}}$
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...