Biết một căn bậc hai của z1 là w1, một căn bậc hai của z2 là w2 . Khi đó các căn bậc hai của z1 + z2 là:

A.

w1 + w2

B.

-(w1 + w2)

C.

±(w1 + w2)

D.

Một kết quả khác.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Vậy các căn bậc hai của z1 + z2 là kết quả khác các kết quả đã cho.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...