Biết một căn bậc hai của z1 là w1, một căn bậc hai của z2 là w2 . Khi đó các căn bậc hai của z1z2là :

A.

w1w2

B.

-w1w2

C.

±w1w2

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Vì (±w1w2)2 = z1z2

Vậy các căn bậc hai của z1z2là ±w1w2

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...