** Biết mỗi cặp tính trạng hình dạng quả và vị quả ở một loài cây do một cặp alen điều khiển. Cho F1 đều có kiểu gen dị hợp (Aa, Bb) kiểu hình quả tròn, ngọt giao phối với nhau, thu được ở F2 1938 cây quả tròn, ngọt : 647 cây quả bầu, chua.

Cho F1 giao phối với một cá thể khác chưa biết kiểu gen, thu được F2 có 303 quả bầu, ngọt : 597 quả tròn, ngọt : 297 quả bầu, chua. Kiểu gen của cá thể đem lai với F1 là:

A.

aaBb.

B.

.

C.

.

D.

.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...