** Biết mỗi cặp tính trạng hình dạng quả và vị quả ở một loài cây do một cặp alen điều khiển. Cho F1 đều có kiểu gen dị hợp (Aa, Bb) kiểu hình quả tròn, ngọt giao phối với nhau, thu được ở F2 1938 cây quả tròn, ngọt : 647 cây quả bầu, chua.

Cho F1 giao phối với một cá thể khác chưa biết kiểu gen, thu được F2 có 303 quả bầu, ngọt : 597 quả tròn, ngọt : 297 quả bầu, chua. Kiểu gen của cá thể đem lai với F1 là:

A.

aaBb.

B.

.

C.

.

D.

.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

.

Tính trạng hình dạng quả phân li 1 : 1 → F1 Aa x aa.

Tính trạng vị quả phân li 3 : 1 → F1 Bb x Bb.

Vậy kiểu gen của cá thể đem lai với F1.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...