** Biết mỗi cặp tính trạng hình dạng quả và vị quả ở một loài cây do một cặp alen điều khiển. Cho F1 đều có kiểu gen dị hợp (Aa, Bb) kiểu hình quả tròn, ngọt giao phối với nhau, thu được ở F2 1938 cây quả tròn, ngọt : 647 cây quả bầu, chua.

Phép lai được chi phối bởi quy luật di truyền nào?

A.

Phân li.

B.

Hoán vị gen.

C.

Liên kết gen.

D.

Phân li độc lập.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Liên kết gen.

F1 (Aa, Bb) x (Aa, Bb) → F2 phân li 3 : 1 = 4 = 2 x 2. Suy ra quy luật liên kết gen.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 40 phút - đề số 10

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...