Biết log2 = a thì  tính theo a bằng:

A.

(a6 - 1)

B.

(5a - 1)

C.

(6a + 1)

D.

(6a - 1)

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

(6a - 1)

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...