Biết log2 = a, log3 = b thì log15 tính theo a và b bằng:

A.

b - a + 1

B.

b + a + 1

C.

6a + b

D.

a - b + 1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...