Biết khối lượng nguyên tử: mHe = 4,003; mO = 15,999; mC = 12,001. Tìm kết qủa sai trong số các kết quả sau:

A.

Trong 1g cacbonic có 0,55.1023 nguyên tử ôxi.

B.

Trong 1g khí hêli có 1,5.1023 nguyên tử hêli.

C.

Trong 1g khí ôxi có 188.1020 phân tử ôxi.

D.

Trong 1g khí cacbonic có 137.1020 nguyên tử ôxi.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Trong 1g khí cacbonic có 137.1020 nguyên tử ôxi.

Đây là kết quả SAI. Khí CO2= 44,009 (g).

Trong đó có 2NA = 2.6,022.1023 nguyên tử ôxi. Vậy 1 (g) khí cacbônic có chứa:  = 274.1020 nguyên tử ôxi. Kết quả tìm được 137.1020 là sai do nhầm, trong 44,009 (g) khí cacbônic chỉ có NA nguyên tử ôxi.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...