Biết khối lượng Mặt Trăng: M1 = 7,3.1022 kg, bán kính Mặt Trăng: Rt = 1,74.10m và khối lượng cùng bán kính Trái Đất = 5,96.1024 kg và Rd = 6,4.10m. Tại bề mặt của chúng, gia tốc trọng trường ở Trái Đất lớn hơn gia tốc trọng trường ở Mặt Trăng gần:

A.

6 lần.

B.

7 lần.

C.

5 lần.

D.

8 lần.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...