Biết khối lượng Mặt Trăng: M1 = 7,3.1022 kg, bán kính Mặt Trăng: Rt = 1,74.10m và khối lượng cùng bán kính Trái Đất = 5,96.1024 kg và Rd = 6,4.10m. Tại bề mặt của chúng, gia tốc trọng trường ở Trái Đất lớn hơn gia tốc trọng trường ở Mặt Trăng gần:

A.

6 lần.

B.

7 lần.

C.

5 lần.

D.

8 lần.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

6 lần.

Trọng lực là một trường hợp riêng của lực hấp dẫn. Vì vậy, trọng lực của các vật trên mặt đất và trên Mặt Trăng được xác định bởi các công thức: 

Lập tỉ số hai phương trình trên, ta thu được:  ≈ 6.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...