Biết khối lượng Mặt Trăng: M1 = 7,3.1022 kg, bán kính Mặt Trăng: Rt = 1,74.10m và khối lượng cùng bán kính Trái Đất = 5,96.1024 kg và Rd = 6,4.10m. Tại bề mặt của chúng, gia tốc trọng trường ở Trái Đất lớn hơn gia tốc trọng trường ở Mặt Trăng gần:

A.

6 lần.

B.

7 lần.

C.

5 lần.

D.

8 lần.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm động lực học chất điểm vật lý 10 có lời giải - đề số 4

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...