Biết hiệu suất quá trình este hoá và trùng hợp là 60% và 80%. Muốn tổng hợp 120 (kg) poli(metyl metacrylat) thì khối lượng của axit và rượu tương ứng cần dùng lần lượt là:

A.

170 kg và 80 kg.

B.

170 kg và 85 kg.

C.

178 kg và 80 kg.

D.

215 kg và 80 kg.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

215 kg và 80 kg.

naxit phản ứng = nrượu phản ứng = neste = n.npolime = n. = 1,2 (kmol).

Do H quá trình este hóa là 60% và của phản ứng trùng hợp là 80% nên:

naxit cần dùng = nrượu cần dùng = 1,2. = 2,5 (kmol).

maxit = 2,5.86 = 215 (kg); mrượu = 2,5.32 = 80 (kg).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...