Biết hằng số Plăng h = 6,625.10−34 (J.s) và vận tốc ánh sáng trong chân không c = 3.108 (m/s). Năng lượng một phôtôn (lượng tử năng lượng) của ánh sáng có bước sóng λ = 6,625.10−7 (m) là:

A.

10−19 (J).

B.

10−18 (J).

C.

3.10−20 (J).

D.

3.10−19 (J).

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

3.10−19 (J).

Năng lượng của photon ứng với ánh sáng tím có bước sóng λ = 6,625.10−7 (m) là:

E = = = 3.10−19 (J).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...