** Biết gen A quy định cây thân cao, gen a quy định cây thân thấp. Cho P có kiểu gen Aa.

 Kết quả phân li kiểu gen và kiểu hình khi cho P tự thụ phấn qua n lần là:

A.

AA = Aa = aa = và 2 cây cao : 1 cây thấp.

B.

1AA : 2 Aa : 1 aa và 3 cây cao : 1 cây thấp.

C.

1AA : 1aa và 1 cây cao : 1 cây thấp.

D.

9 AA : 7aa và 9 cây cao : 7 cây thấp.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

1AA : 1aa và 1 cây cao : 1 cây thấp.

Tỉ lệ các kiểu gen tự thụ phấn nần n là AA = Aa = ; Aa = .

Khi n ∞ thì Lim Aa = 0; lim AA = aa =

Vậy khi P thự thụ phấn n lần (n ∞) thì kết quả phân li kiểu gen và kiểu hình là: 50% AA : 50% aa và 50% cây cao : 50% cây thấp.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...