** Biết gen A quy định cây thân cao, gen a quy định cây thân thấp. Cho P có kiểu gen Aa.

 Kết quả phân li kiểu gen và kiểu hình khi cho P tự thụ phấn qua n lần là:

A.

AA = Aa = aa = và 2 cây cao : 1 cây thấp.

B.

1AA : 2 Aa : 1 aa và 3 cây cao : 1 cây thấp.

C.

1AA : 1aa và 1 cây cao : 1 cây thấp.

D.

9 AA : 7aa và 9 cây cao : 7 cây thấp.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...