** Biết gen A quy định cây thân cao, gen a quy định cây thân thấp. Cho P có kiểu gen Aa.

 Kết quả phân li kiểu gen và kiểu hình khi cho P tự thụ phấn qua n lần là:

A.

AA = Aa = aa = và 2 cây cao : 1 cây thấp.

B.

1AA : 2 Aa : 1 aa và 3 cây cao : 1 cây thấp.

C.

1AA : 1aa và 1 cây cao : 1 cây thấp.

D.

9 AA : 7aa và 9 cây cao : 7 cây thấp.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 3 có lời giải chi tiết - đề số 11

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...