Biết đồ thị hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn nhận trục hoành và trục tung làm 2 tiệm cận thì giá trị m + n bằng:

A. 9
B. 6
C. 2
D. – 6
Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...