Biết đồ thị hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn nhận trục hoành và trục tung làm 2 tiệm cận thì giá trị m + n bằng:

A. 9
B. 6
C. 2
D. – 6
Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm số 2 về tiệm cận của đồ thị hàm số - giải tích lớp 12 chuyên đề Hàm số

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...