Biết công cần thiết để bức electron ra khỏi tế bào quang điện là A = 4,14 eV. Hỏi giới hạn quang điện của tế bào?

A. λ0 = 0,3 μm.
B. λ0 = 0,4 μm.
C. λ0 = 0,5 μm.
D. λ0 = 0,6 μm.
Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...