** Biết chỉ xét sự di truyền về một tính trạng.

Tỉ lệ phân li kiểu hình 7 : 1 phù hợp với kiểu tương tác:

A.

Bổ sung, kiểu 9 : 7 hoặc át chế, kiểu 13 : 3.

B.

Bổ sung, kiểu 9 : 7 hoặc cộng gộp, kiểu 15 : 1.

C.

Át chế, kiểu 13 : 3 hoặc cộng gộp, kiểu 15 : 1.

D.

Át chế, kiểu 13 : 3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Át chế, kiểu 13 : 3 hoặc cộng gộp, kiểu 15 : 1.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...