** Biết chỉ xét sự di truyền về một tính trạng.

Tỉ lệ kiểu hình 5 : 3 phù hợp với kiểu tương tác:

A.

Bổ sung kiểu 9 : 7 hoặc cộng gộp kiểu 15 : 1.

B.

Át chế kiểu 13 : 3 hoặc cộng gộp kiểu 15 : 1.

C.

Bổ sung kiểu 9 : 7 hoặc át chế kiểu 13 : 3.

D.

Chỉ bổ sung.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...