** Biết chỉ xét sự di truyền về một tính trạng.

Tỉ lệ kiểu hình 5 : 3 phù hợp với kiểu tương tác:

A.

Bổ sung kiểu 9 : 7 hoặc cộng gộp kiểu 15 : 1.

B.

Át chế kiểu 13 : 3 hoặc cộng gộp kiểu 15 : 1.

C.

Bổ sung kiểu 9 : 7 hoặc át chế kiểu 13 : 3.

D.

Chỉ bổ sung.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Bổ sung kiểu 9 : 7 hoặc át chế kiểu 13 : 3.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...