** Biết chỉ xét sự di truyền về một tính trạng.

Tỉ lệ kiểu hình 5 : 3 phù hợp với kiểu tương tác:

A.

Bổ sung kiểu 9 : 7 hoặc cộng gộp kiểu 15 : 1.

B.

Át chế kiểu 13 : 3 hoặc cộng gộp kiểu 15 : 1.

C.

Bổ sung kiểu 9 : 7 hoặc át chế kiểu 13 : 3.

D.

Chỉ bổ sung.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 40 phút - đề số 6

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...