Biết các gen phân li độc lập và quá trình giảm phân xảy ra bình thường. Theo lí thuyết, kiểu gen AABbDdeeFf giảm phân cho

A. 32 loại giao tử có tỉ lệ bằng nhau.
B. 8 loại giao tử có tỉ lệ bằng nhau.
C. 6 loại giao tử có tỉ lệ bằng nhau.
D. 5 loại giao tử có tỉ lệ bằng nhau.
Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải: AA giảm phân cho 1 giao tử A Bb giảm phân cho 2 loại giao tử B, b Dd giảm phân cho 2 loại giao tử D, d ee giảm phân cho 1 loại giao tử e Ff giảm phân cho 2 loại giao tử F, f kiểu gen AABbDdeeFf cho 2.2.1.2 = 8 loại giao tử có tỉ lệ bằng nhau

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...