Biết ánh sáng khả kiến có bước sóng 0,38μm≤ λ ≤ 0,76μm . Trong quang phổ hydro có bao nhiêu bức xạ trong vùng ánh sáng khả kiến trên.

A.

4.

B.

6.

C.

8.

D.

9.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Vùng ánh sáng khả kiến tương ứng các tia thuộc dẫy banme với quĩ đạo nhỏ nhất: n = 2 ( L) => 

=> Description: \lambda=\frac{hc}{13,6(1/4+1/n^2)*1,6.10^{-19}}=> Dùng mode 7 ( table) chặn từ  Description: 0,38\mu.m <= \lambda <=0,76\mu.m => n={10,..,3} => 8 bức xạ.

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...