** Biết AA: Hoa phấn đỏ, Aa: Hoa phấn hồng, aa: Hoa phấn trắng; B: Hạt phấn tròn, b: Hạt phấn dài. Các cặp alen nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau.

Nếu xét cả hai tính trạng, F1 phân li kiểu hình tỉ lệ 3 : 1 thì kiểu gen của P là một trong số bao nhiêu trương hợp?

A.

1.

B.

2.

C.

4.

D.

3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

3.

Tỉ lệ 3 : 1 = (1)(3 : 1)

+ Màu sắc hoa đồng tính  P: AA x AA hoặc aa x aa hoặc AA x aa

+ Hình dạng hạt phấn phân li 3 : 1  P: Bb x Bb

Phối hợp cả hai tính trạng, kiểu gen của P là một trong số ba trường hợp sau:

AABb x AABb hoặc AABb x aaBb hoặc aaBb x aaBb.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...