** Biết A: Thân nâu       B: Lông xoăn              D: Lông nhiều.

          a: Thân xám       b: Lông thẳng             d: Lông ít.

Các gen đều trên NST thường, quá trình giảm phân không xảy ra hoán vị gen. Xét phép lai P: (Aa, Bb, Dd) x (Aa, Bb, dd). Trường hợp F1 xuất hiện 4 loại kiểu hình thì tỉ lệ giữa các loại kiểu hình đó là

A.

9 : 3 : 3 : 1.

B.

3 : 3 : 1 : 1.

C.

1 : 1 : 1 : 1.

D.

2 : 2 : 1 : 1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

3 : 3 : 1 : 1.

4 = 2 x 2.

Để 2 cặp tính trạng xuất hiện 2 loại kiểu hình, chỉ có thể là 2 tính trạng màu thân và hình dạng lông  Kiểu gen của P:  → F1 phân li (3 : 1).

Vậy, 4 loại kiểu hình chỉ có thể là (3 : 1)(1 : 1) = 3 : 3 : 1 : 1.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...