** Biết A: Thân cao           B: Lá chẻ                 D: Lá có tua cuốn.

           a: Thân thấp          b: Lá nguyên            d: Lá không có tua cuốn.

Trường hợp F1 xuất hiện 6 loại kiểu hình, số công thức lai của P phù hợp với kết quả trên là

A.

3.

B.

6.

C.

4.

D.

8.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 40 phút - đề số 7

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...