** Biết A: Thân cao           B: Lá chẻ                 D: Lá có tua cuốn.

           a: Thân thấp          b: Lá nguyên            d: Lá không có tua cuốn.

Nếu F1 xuất hiện 6 loại kiểu hình, thì kết luận nào sau đây sai?

    1. Tỉ lệ 6 loại kiểu hình phải là: 6 : 3 : 3 : 2 : 1 : 1.
    2. Ba cặp gen phân bố trên 2 cặp NST tương đồng.
    3. Trên 1 cặp trong 2 cặp NST tương đồng của cả bố mẹ, các gen liên kết phải theo vị trí đối.
    4. Tỉ lệ 6 loại kiểu hình có thể là 3 : 6 : 3 : 1 : 2 : 1 hoặc 1 : 2 : 1 : 1 : 2 : 1.

 Phương án đúng là

A.

3, 4.

B.

4.

C.

1, 4.

D.

1, 3.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...