** Biết A: Thân cao           B: Lá chẻ                 D: Lá có tua cuốn.

           a: Thân thấp          b: Lá nguyên            d: Lá không có tua cuốn.

Nếu F1 xuất hiện 6 loại kiểu hình, thì kết luận nào sau đây sai?

    1. Tỉ lệ 6 loại kiểu hình phải là: 6 : 3 : 3 : 2 : 1 : 1.
    2. Ba cặp gen phân bố trên 2 cặp NST tương đồng.
    3. Trên 1 cặp trong 2 cặp NST tương đồng của cả bố mẹ, các gen liên kết phải theo vị trí đối.
    4. Tỉ lệ 6 loại kiểu hình có thể là 3 : 6 : 3 : 1 : 2 : 1 hoặc 1 : 2 : 1 : 1 : 2 : 1.

 Phương án đúng là

A.

3, 4.

B.

4.

C.

1, 4.

D.

1, 3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

3, 4.

Trên 1 cặp trong 2 cặp NST tương đồng của cả bố mẹ, các gen liên kết phải theo vị trí đối.

Tỉ lệ 6 loại kiểu hình có thể là 3 : 6 : 3 : 1 : 2 : 1 hoặc 1 : 2 : 1 : 1 : 2 : 1.

+ Tỉ lệ kiểu hình chỉ có thể là (3 : 1)(1 : 2 : 1) = 6 : 3 : 3 : 2 : 1 : 1 = 16 = 4 x 4  3 cặp gen trên 2 cặp NST tương đồng.

+ Tỉ lệ 1 : 2 : 1 xuất hiện từ cặp bố mẹ đều liên kết đối hoặc 1 trong 2 bên liên kết đối.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...