** Biết A: Thân cao           B: Lá chẻ                 D: Lá có tua cuốn.

           a: Thân thấp          b: Lá nguyên            d: Lá không có tua cuốn.

Trường hợp F1 xuất hiện 4 loại kiểu hình. Có bao nhiêu phép lai của P cho kết quả trên?

A.

1 phép lai.

B.

2 phép lai.

C.

3 phép lai.

D.

6 phép lai.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

3 phép lai.

4 loại kiểu hình = 2 x 2

=> Có 3 phép lai của P cho kết quả 4 kiểu hình ở F1 là:

; ; .

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...