** Biết A: Thân cao           B: Lá chẻ                 D: Lá có tua cuốn.

           a: Thân thấp          b: Lá nguyên            d: Lá không có tua cuốn.

Nếu F1 có 4 kiểu hình, kết luận nào sau đây đúng?

    1. Tỉ lệ 4 loại kiểu hình phải là 9 : 3 : 3 : 1.
    2. Ba cặp gen phân bố trên 2 cặp NST tương đồng.
    3. Tỉ lệ 4 loại kiểu hình có thể là 9 : 3 : 3 : 1 hoặc 3 : 3 : 1 : 1 hoặc 1 : 1 : 1 : 1.
    4. Ba cặp gen trên cùng 1 cặp NST tương đồng.
    5. Trên 1 cặp trong 2 cặp NST tương đồng, các gen trội liên kết với nhau.

Phương án đúng là

A.

1, 3.

B.

1, 3, 5.

C.

2, 3, 5.

D.

3, 4, 5.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

2, 3, 5

Ba cặp gen phân bố trên 2 cặp NST tương đồng.

Tỉ lệ 4 loại kiểu hình có thể là 9 : 3 : 3 : 1 hoặc 3 : 3 : 1 : 1 hoặc 1 : 1 : 1 : 1.

Trên 1 cặp trong 2 cặp NST tương đồng, các gen trội liên kết với nhau.

+ 4 loại kiểu hình phải có tỉ lệ (3 : 1)(3 : 1) = 9 : 3 : 3 : 1 = 16 = 4 x 4 3 cặp gen trên 2 cặp NST tương đồng.

+ Hai tính trạng phân li 3 : 1 Các gen trội liên kết với nhau.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...