** Biết A: Thân cao           B: Lá chẻ                 D: Lá có tua cuốn.

           a: Thân thấp          b: Lá nguyên            d: Lá không có tua cuốn.

Nếu F1 xuất hiện tỉ lệ kiểu hình 3 : 1 hoặc 1 : 2 : 1 thì kết luận nào sau đây đúng?

A.

3 cặp gen trên 3 cặp NST tương đồng khác nhau.

B.

3 cặp gen trên 2 cặp NST tương đồng và liên kết gen.

C.

3 cặp gen trên cùng 1 cặp NST tương đồng và liên kết gen.

D.

3 cặp gen trên cùng 1 NST tương đồng và các gen trội liên kết với nhau ở cả 2 bên bố mẹ.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...